GAWPS MANAGEMENT COMMITTEE FOR
YEAR 2008

PRESIDENT
Datuk Bhupatrai M.Shah
Tel. 019-3117390

VICE PRESIDENTS
Harshadrai S.Avalani
Tel. 019-2321537
Bhashkar P.Chitalia
Tel. 012-2104395

SECRETARY
Dipak V.Damani
Tel. 012-3938858

ASST. SECRETARY
Prakash C.Mehta
Tel. 019-3808017

TREASURER

Vijay R.Sheth
Tel. 017-8899665

ASST. TREASURER
Kailash H.Seth
Tel. 012-3603051

COMMITTEE MEMBERS

Yagnesh M. Patel
Tel. 012-2863322

Shammi K. Shah
Tel. 012-3349249

Sailesh H.Kamai

Tel. 019-3351654

Dr. Haresh K.Doshi
Tel. 012-3939036


Mahendra Kumar P.Malani
Tel. 012-2199577

Chandrakant V.Patel (Dilip)
Tel. 019-2262013

Girishkumar B.Upadhayay
Tel. 019-3555395

Bharat J.Gorasia
Tel. 012-3082631

HONORARY AUDITORS

Dato' Narendra C.Jasani
Tel. 012-2110696

Rajesh S.Avalani
Tel. 012-3071138

DISCIPLINARY
COMMITTEE


Rajes R.Patel
Tel. 012-2682235

Ramesh M.Sanghvi
Tel. 012-2103679

Correspondence Address :
No. 37 Jalan Terasek 5, Bangsar Baru,
59100 Kuala Lumpur,
MALAYSIA

Registered Address :
No. 38, Lorong Maarof, Bangsar Park,
59100 Kuala Lumpur,
MALAYSIA